เครื่องดำนา 2 แถว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดำนา 2 แถว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะเห็นว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนทั่วไป และการปลูกข้าวต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก รถดำนาที่มีขายตามท้องตลาดก็มีราคาสูง เครื่องดำนา 2 แถว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า น่าจะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร จึงได้ข้อสรุปและรวบรวมผลการทดลอง ใช้นาฬิกาเป็นตัวจับเวลาภายในเวลา 5 นาที เพื่อหาประสิทธิภาพ อยู่ที่ 80%

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดำนา 2 แถว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อาศัยแรงโน้มถ่วงให้ต้นกล้าตกลงตามแผ่นรองต้นกล้า ขาปักดำต้นกล้าใช้แรงของสปริงเป็นตัวปักต้นกล้า เพื่อความเร็วในการปักดำต้นกล้า โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์ 250 วัตต์ เป็นตัวเหนี่ยวสปริง และขับเคลื่อนล้อช่วยในการเคลื่อนที่ เครื่องดำนา 12 แถว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถปักดำต้นกล้าได้ครั้งละ 2 แถว ประสิทธิภาพของเครื่องดำนา 2 แถว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถใช้งานได้เป็นที่น่าพอใจของผู้ทดลองใช้
1. ช่วยให้เกษตรกรดำนาได้สะดวกขึ้น
2. ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการทำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เสถียร เจียนครบุรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิศรุต เพชรนอกปวส.
2นาย พงษ์พันธุ์ เจริญดีปวส.
3นาย ณัฐกาล รื่นสุนทรปวส.
4นาย ณัฐวัฒน์ เชิดสันเทียะปวส.
5นาย ทักษ์ดนัย หน่อทองหลางปวส.
6นาย ศักดิ์สิทธิ์ วงษาลีปวส.
7นาย ธรรมสถิต มณีกุลปวส.
8นาย วิจักขณ์กรณ์ คุณิสสรางกูรปวส.
9นาย วงกต สมบูรณ์รัมย์ปวส.