เครื่องหยอดข้าว 2 แถว

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทำงานและเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องหยอดข้าว 2 แถว จากสภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เครื่องหยอดข้าว 2 แถว ทำงานด้วยล้อหยอดเมล็ดข้าวเปลือก 2 ล้อ ปรับระยะห่างได้โดยมีระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 20 เซนติเมตร ทำการทดลอง ด้วยการใช้ข้าวเปลือก ใส่ลงในช่องใส่เมล็ดพันธ์ ล้อละครึ่งกิโลกรัม พบว่า หยอดได้จำนวนหลุมเฉลี่ย 2,249.4 หลุม ได้จำนวนหลุมที่ไม่ตรงตามตั้งเฉลี่ย 354.8 หลุม คิดเป็นประสิทธิภาพเฉลี่ย 84.22%

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การหยอดข้าวเป็นการทำนาในภูมิประเทศที่ไม่มีน้ำ เช่น ที่ราบสูง ที่นาไม่มีระบบชลประทาน ระบบการหยอดข้าวใช้การประยุกต์ระบบหยอดข้าวโพด มาปรับใช้กับการหยอดข้าว ส่วนที่เป็นตัวหยอดข้าวมีลักษณะเป็นล้อ มีปากหยอดข้าว 8 ปาก แต่ละปากห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์ 250 วัตต์ เป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องหยอดข้าว 2 แถว สามารถหยอดข้าวดำนาได้ครั่งละ 2 แถวปรับระยะห่างได้ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาการหยอดข้าว ลดค่าแรงงานในการหยอดข้าว และสามารถนำไปใช้กับการหยอดพืช ที่ใช้เมล็ด ได้ ทุกชนิด ประสิทธิภาพของเครื่องหยอดข้าว 2 แถว สามารถหยอดข้าวเปลือกประมาณ 3-6 เมล็ด
1.ใช้หยอดข้าวเปลือก
2.ลดการใช้แรงงาน ในการหยอดข้าว
3.ลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน
4.ใช้หยอดพืชชนิดอื่นๆ ที่ปลูกด้วยเมล็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เสถียร เจียนครบุรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปองพล ปัญจนะปวส.
2นาย ทรงวุฒิ กิ่งนอกปวส.
3นาย ปริญญา โนนนอกปวส.
4นาย ฟ้าสราง ทิพย์ลมปวส.
5นาย ศรัณย์ภัทร เจนหัดปวส.
6นาย ภูวดล ฉัตรกระโทกปวส.
7นาย ทศพล ชัยมงคลปวส.
8นาย ปิยณัฐ พงษ์สุภาปวส.
9นาย วัชรพงษ์ แขนสันเทียะปวส.