หมวกกันน็อค3in1

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

หมวกกันน็อคนิรภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับหมวกกันน็อค ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์การใช้โทรศัพท์ และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยในหมวกกันน็อกนิรภัยจะประกอบไปด้วยหูฟังบลูทูธพร้อมไมโครโฟน Power Bank พัดลมระบายความร้อนเพื่อลดความร้อนภายในหมวก กล้อง Action Camera 720p โดยมีวงจรทวีแรงดัน 12V เพื่อเพิ่มแรงดันไฟกระตรงนำไปใช้กับหูฟังบลูทูธและพัดลมระบายอากาศผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์การใช้โทรศัพท์ และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยในหมวกกันน็อกนิรภัยจะประกอบไปด้วยหูฟังบลูทูธพร้อมไมโครโฟน Power Bank ขนาด 56000 mA พัดลมระบายความร้อนขนาด 5x5 นิ้ว 12V กินกระแส 0.47A เพื่อลดความร้อนภายในหมวก กล้อง Action Camera 720p โดยมีวงจรทวีแรงดัน 12V เพื่อเพิ่มแรงดันไฟกระตรงนำไปใช้กับหูฟังบลูทูธและพัดลมระบายอากาศ
ผลการทดลองจากผู้ใช้งานหมวกกันน็อคนิรภัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีในเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสม ความสะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้งานในการชาร์ทไฟแต่ละครั้ง ส่วนความปลอดภัยในการใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับดีมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์อุตสาหกรรม
2นาย บรรจง มะลาไสยอุตสาหกรรม
3นาย สุระ นัดพบสุขอุตสาหกรรม
4นาย บัญชา สืบสิมมาสามัญ
5นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัตน์ พัฒนพรรณสกุลปวช.
2นาย เขตต์ มีมากปวช.
3นาย นัศวุช เบี้ยจั่นปวช.
4นาย ธีรวัฒน์ มั่นภักดีปวช.
5นาย เกรียงศักดา ผลพฤกษาปวช.
6นาย หาญณรงค์ สยามรัฐปวส.
7นาย นิพนธ์ งามเสงี่ยมปวส.
8นาย กิตติภณ แซ้โง้วปวส.