แม่แรงเตือนภัยไฮโดรลิก

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

แม่แรงเตือนภัยไฮดรอลิกมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ช่างซ่อมบำรุงผู้ใช้แม่แรงในการซ่อมบำรุงในงานต่างๆ โดยใช้ บอร์ด Arduino, Serial Accelerometer/Gyro Module, วงจรสัญญาณเตือนภัยและแบตเตอรี่ขนาด3.7Vจำนวน3ก้อนต่ออนุกรม เพื่อแจ้งเตือนเมื่อแม่แรงเกิดการเอียงซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง โดยการทดลองด้วยการเอียงแม่แรงเตือนภัยไปในทิศทางต่างๆ 5 องศา แม่แรงจะส่งสัญญาณเสียงเตือนผู้ใช้งาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แม่แรงเตือนภัยไอดรอลิกแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีการทรุดตัวของพื้นบริเวณฐานของสิ่งประดิษฐ์ การแจ้งเตือนเป็นรูปแบบอัตโนมัติ ตัดสินความปลอดภัยด้วยมนุษย์ ความผิดพลาด +/-1 องศา เมื่อเอียงเพียง 5 องศา ก็จะแจ้งเตือนทันที ใช้พลังงานแบตเตอรี่ และสามารถชาร์จได้ สแตนบาย 5 ชั่วโมง สัญญาณดังต่อเนื่องได้ 2 ชั่วโมง
เพื่อใช้แม่แรงในความความปลอดภัย การใช้งานนั้นเหมาะสำหรับตอนที่มีการทำงานอยู่บริเวณจุดอันตราย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์อุตสาหกรรม
2นาย บรรจง มะลาไสยอุตสาหกรรม
3นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม
4นาย ชัยนุชิต พรมนาอุตสาหกรรม
5นาย สุรศักดิ์ คำมั่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภณ แซ่โง้วปวส.
2นาย จตุพล ฉิมพสุทธิ์ปวส.
3นาย อภิวัฒน์ ทองเสริมปวส.
4นาย กิติภูมิ กล้าสืบการปวส.
5นาย สมศักดิ์ รัตนวิจิตรปวส.