ตู้อบผ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง มุฑิตา ผลพรตสามัญ
2นางสาว รวิพร อู่อรุณสามัญ
3นาย สหัสเนตร ดีมงคลสามัญ
4นาย ดิเรก ญาณสุภาพสามัญ
5นางสาว สุภาวดี บุญสุขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อภิญญา เกิดปัญญารัตน์ปวส.
2นางสาว สุดารัตน์ ชินนาปวส.
3นางสาว ชไมพร เกษรรัตน์ปวส.
4นางสาว ณัฐธิดา การะพงษ์ปวส.
5นางสาว สิริพร ถิ่นรัตน์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้รับวามร้อนเพื่อทำตู้อบผ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า แผ่นอลูมิเนียม มีคุณสมบัติรับความร้อนได้ดี ผู้จัดทำจึงได้นำ แผ่นอลูมิเนียม มาทำเป็นแผงรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อทำตู้อบผ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และนำไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ 40 คน ความเห็นของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมตอบ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจทำตู้อบผ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.50 )

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถอบผ้าที่เปียกให้แห้งโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ใช้งานง่ายและสะดวก ปลอดภัย
1.เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2.เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน