น้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีการศึกษา 2560 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ น้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จำนวน 50 คน ตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามให้ ตัวอย่างกรอกเอง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. การน้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว ในท้องตลาดทั่วไปยังไม่มีวางจำหน่าย
2. การน้ำยาเช็ดกระจก สามารถใช้เวลาว่างในการทำ จึงไม่กระทบกับงานประจำ สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
3. น้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว สามารถเก็บได้นาน จึงมีความเสี่ยงต่ำในการประกอบกิจการ
4. มะนาว เป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ เพิ่มความเป็นธรรมชาติ ทำให้หลับสบาย
1. การน้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว ในท้องตลาดทั่วไปยังไม่มีวางจำหน่าย
2. การน้ำยาเช็ดกระจก สามารถใช้เวลาว่างในการทำ จึงไม่กระทบกับงานประจำ สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
3. น้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว สามารถเก็บได้นาน จึงมีความเสี่ยงต่ำในการประกอบกิจการ
4. มะนาว เป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ เพิ่มความเป็นธรรมชาติ ทำให้หลับสบาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วราพล ละออสุวรรณ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชลกาญจน์ แก้วโทนปวส.
2นาย นฤพันธ์ ถิ่นไทยแท้ปวส.