น้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีการศึกษา 2560 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ น้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จำนวน 50 คน ตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามให้ ตัวอย่างกรอกเอง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. การน้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว ในท้องตลาดทั่วไปยังไม่มีวางจำหน่าย
2. การน้ำยาเช็ดกระจก สามารถใช้เวลาว่างในการทำ จึงไม่กระทบกับงานประจำ สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
3. น้ำยาเช็ดกระจกกลิ่นมะนาว สามารถเก็บได้นาน จึงมีความเสี่ยงต่ำในการประกอบกิจการ
4. มะนาว เป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ เพิ่มความเป็นธรรมชาติ ทำให้หลับสบาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วราพล ละออสุวรรณ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชลกาญจน์ แก้วโทนปวส.
2นาย นฤพันธ์ ถิ่นไทยแท้ปวส.