อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ

สายมิตรเทคโนโลยี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในห้อง โดยปกติจะมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 55% ที่อุณหภูมิ 23-24 องศาเซียส ซึ่งอากาศภายนอกจะมีความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส ดังนั้นเครื่องปรับอากาศนอกจากจะมีหน้าที่ลดอุณหภูมิอากาศลงแล้ว ยังมีหน้าที่ลดความชื้นลงด้วยอากาศเมื่อผ่านคอยล์เย็น (Evaporator) จะกระทบกับผิวของคอยล์เย็น และเกิดการกลั่นตัวของความชื้นในอากาศที่ผิวคอยล์เย็นนี้จะกลายเป็นหยดน้ำไหลลงมาปล่อยทิ้งภายนอก ดังนั้นทางคณะจึงมีแนวคิดที่จะผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศขึ้นโดยใช้น้ำเย็นที่ออกจากคอยล์เย็นกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประยุกต์และพัฒนาการนำแผงรังผึ้ง (Coolling Pad) มาใช้กับชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงได้ 1.31 kwh/วัน เมื่อคิดรวมเวลาชั่วโมงทำงาน 7 ชม./วัน สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 478.15 kwh/yr ประหยัดค่าใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,705.99 บาท/ปี และเมื่อติดตั้งใช้กับเครื่องไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ จำนวน 40 เครื่อง สามารถประหยัดค่าใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 68,239 บาท/ปี
1) เพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคอมเพรสเซอร์ได้ดีมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบปรับอากาศมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัมพล วาโยบุตรผู้บริหาร
2นาย นิเชษฐ สุขเฟื่องฟูอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ราตรี ฉาสันเทียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรัน วังคีรีปวช.
2นางสาว ดาริกา จำปาปวช.
3นาย อนุวัฒน์ คงเจริญปวส.
4นาย อนันตพงศ์ สายกระสุนปวส.
5นาย นิติทัศน์ โสดาจันทร์ปวส.
6นาย สิริพงศ์ ไผ่แดงปวส.
7นาย สุทธิพงษ์ ใจกล้าปวส.
8นาย เอกราช พินิจอักษรปวส.
9นาย อนุวัฒน์ ตามแต่รัมมย์ปวส.