อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัมพล วาโยบุตรผู้บริหาร
2นาย นิเชษฐ สุขเฟื่องฟูอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ราตรี ฉาสันเทียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรัน วังคีรีปวช.
2นางสาว ดาริกา จำปาปวช.
3นาย อนุวัฒน์ คงเจริญปวส.
4นาย อนันตพงศ์ สายกระสุนปวส.
5นาย นิติทัศน์ โสดาจันทร์ปวส.
6นาย สิริพงศ์ ไผ่แดงปวส.
7นาย สุทธิพงษ์ ใจกล้าปวส.
8นาย เอกราช พินิจอักษรปวส.
9นาย อนุวัฒน์ ตามแต่รัมมย์ปวส.

สายมิตรเทคโนโลยี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในห้อง โดยปกติจะมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 55% ที่อุณหภูมิ 23-24 องศาเซียส ซึ่งอากาศภายนอกจะมีความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส ดังนั้นเครื่องปรับอากาศนอกจากจะมีหน้าที่ลดอุณหภูมิอากาศลงแล้ว ยังมีหน้าที่ลดความชื้นลงด้วยอากาศเมื่อผ่านคอยล์เย็น (Evaporator) จะกระทบกับผิวของคอยล์เย็น และเกิดการกลั่นตัวของความชื้นในอากาศที่ผิวคอยล์เย็นนี้จะกลายเป็นหยดน้ำไหลลงมาปล่อยทิ้งภายนอก ดังนั้นทางคณะจึงมีแนวคิดที่จะผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศขึ้นโดยใช้น้ำเย็นที่ออกจากคอยล์เย็นกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประยุกต์และพัฒนาการนำแผงรังผึ้ง (Coolling Pad) มาใช้กับชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงได้ 1.31 kwh/วัน เมื่อคิดรวมเวลาชั่วโมงทำงาน 7 ชม./วัน สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 478.15 kwh/yr ประหยัดค่าใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,705.99 บาท/ปี และเมื่อติดตั้งใช้กับเครื่องไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ จำนวน 40 เครื่อง สามารถประหยัดค่าใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 68,239 บาท/ปี