บันทึกหนังใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัลยา ชูติวัตรศิลปกรรม
2นาง รัตติกร จันทมาศศิลปกรรม
3นาง เบญจทิพย์ เชษฐพันธ์สามัญ
4นางสาว สุพีร์ สุริยะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย คณิต ภักดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธรณ์ธันย์ ทานศีลปวช.
2นางสาว ฐิติมา สำเนียงใสปวช.
3นางสาว ภัทรธิรา เหล่าคะเณย์ปวช.
4นาย ทิชานนท์ สุนทรโชติปวช.
5นางสาว กานต์พิชชา ดีเลิศปวช.
6นางสาว ณัฐชา ชัชวาลย์ปวช.
7นาย วรพรรณ อสุนี ณ อยุธยาปวช.
8นาย ศุภวิชญ์ ต่ายเพ็ชรปวช.
9นางสาว มณัสวีร์ เบื้องสุวรรณ์ปวช.
10นางสาว ชลลดา รักพันธ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

หนังใหญ่เริ่มมีในสมัยอยุธยา ปัจจุบันไม่มีการแสดงหนังใหญ่ในท้องถิ่นทั่วไป หนังใหญ่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ ความงดงามของลวดลายบนตัวหนังและการเชิดหนังใหญ่หาชมได้ยากขึ้นอาจทำให้หนังใหญ่ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานานของคนไทยต้องสูญหายไปคณะผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะอนุรักษ์จึงได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์บันทึกหนังใหญ่ขึ้นจากการนำหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาประยุกต์ให้เกิดเป็นสมุดบันทึกหนังใหญ่ด้วยเทคนิควิธีการกรุลวดลายหนังแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม บรรจุโปรแกรมARลงบนตัวผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอเรื่องราวการเชิดหนังใหญ่ให้เกิดความร่วมสมัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) เป็นสมุดจดบันทึก หน้าปกทำจากหนังวัวแท้ กรุลวดลายแบบหนังใหญ่โบราณดั้งเดิม 2) เป็นสื่อเชิงวิชาการ บันทึกสถานการณ์การเชิดหนังใหญ่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทย ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยภาพเคลื่อนไหวโดยผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม AR เสมือนได้ชมการเชิดหนัง ใหญ่ในสถานการณ์จริงได้ทุกที่ทุกเวลา
1 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงบุรีของไทยที่กำลัง จะสูญหายไป
2.สามารถพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน