รถเก็บลูกกอล์ฟบังคับวิทยุ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

รถเก็บลูกกอล์ฟ‬บังคับวิทยุมีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องใช้คนแต่ใช้รถเก็บลูกกอล์ฟ‬บังคับวิทยุไปเก็บแทน เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตกรณีที่นักตีกอล์ฟ‬กำลังฝึกซ้อมอยู่สามารถใช้รถเก็บลูกกอล์ฟ‬บังคับวิทยุไปเก็บลูกกอล์ฟได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้คนเดินไปเก็บลูกกอล์ฟ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยผ่านตัวแอปที่ทำขึ้นมา
ช่วยทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น
ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหต
นำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน-
2นาย เอกรินทร์ สินทะเกิด-
3นาย กิตติศักดิ์ กล่องชู-
4นาย ประนม เวิดขุนทด-
5นาย ประนม เวิดขุนทด-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัคพล ศรีสุธรรมปวช.
2นาย อัครชัย สิทธิชัยปวช.
3นาย ศีลธนะ สวัสดิ์เวชปวช.
4นาย องศา สุขสว่างปวช.
5นาย เจษฎา สังข์ทองปวช.
6นาย บุลากร วงศ์ทะเลปวช.
7นางสาว มนทการ์ ฉ่ำมิ่งขวัญปวช.
8นางสาว คณากร รองทรัพย์ปวช.
9นางสาว พาฝัน ฉิ่มบุญอยู่ปวช.