อุปกรณ์ออกกำลังกายอัดกระป๋อง

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

กระป๋องเครื่องดื่มเป็นขยะชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นขยะที่มีการย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลา 80-100 ปี และเมื่อจะเก็บหรือนำกลับมารีไซเคิล ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก ซึ่งเก็บกระป๋องนำไปขายจะต้องทำให้กระป่องมีขนาดที่เล็กลงด้วยการอัดให้แบนลงด้วยวิธีการหลายแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงคิดประดิษฐ์ “เครื่องอัดกระป๋อง” ขึ้นเพื่อใช้ในการอัดกระป๋องให้มีขนาดเล็กลง ป้องกันการเกิดอันตรายของผู้ปฏิบัติงานในการอัดกระป๋องลงได้ พร้อมทั้งใช้ออกกำลังกายได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการออกกำลังกาย และมามารถอัดกระป๋อง เพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บได้อีกด้วย
ออกกำลังกาย บีบอัดกระป๋อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย เหลือสิงกุลอุตสาหกรรม
2นาย วิชาญ พันธ์บุญนาคอุตสาหกรรม
3นาย ศุภชัย แก้วสว่างอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรภัทร นุ่นโตปวส.
2นาย ศิรสิทธิ์ จินดาละอองปวส.
3นาย ชัยธวัฒน์ ศรีเมืองปวส.
4นาย จรัล แสงสว่างปวส.
5นาย กิตตินันท์ พรานระวังปวส.
6นาย ธนพร น้ำจันทร์ปวส.