ภัทรสิมาชาสมุนไพร ๙ ชนิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วราพล ละออสุวรรณ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัทริกา จันทรเสนาปวส.
2นางสาว สิริมา ใจงามปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การบริโภคชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพมียอดเพิ่มขึ้นทั่วโลก เพราะ ทุกคนตระหนักแล้วว่าเครื่องดื่มชาสมุนไพร ไม่เพียงช่วยดับกระหายเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์มากมายทั้งวิตามินเอ วิตามินบี และสรรพคุณที่ช่วยบำรุงสุขภาพและรักษาโรคอีกด้วย แต่ในท้องตลาดทั่วไป ยังไม่มีการนำสมุนไพรทั้ง ๙ ชนิดที่มีสรรพคุณต่างกันมารวมเป็นชาสำเร็จรูปสำหรับชงดื่มในน้ำร้อนปริมาณหนึ่งแก้ว ทำให้ผู้วิจัยอยากทดลองจัดทำชาสมุนไพรนี้ขึ้นเพื่อทราบถึงสรรพคุณ และความพึงพอใจของผู้ที่ดื่มชาสมุนไพรนี้ ซึ่งอาจจะใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและเป็นอาชีพเสริมหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 มีตัวสมุนไพร ๙ ชนิดอยู่ภายใน 1 ซอง
2 ดื่มได้ทุกวัน โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย
3 ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ และป้องกันโรค
1 ใช้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ และบ้องกันโรค
2 ดื่มได้ทุกวันโดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย