ปั๊มลมอเนกประสงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ปั้มลม หมายถึง เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดลมมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Ari compressor ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่เราต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมตั้แต่ขนาดเล็ก ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ระบบนิวเมติกส์ และอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่นร้านซ่อมรถ ซึ่งจะเป็นปั้มลมประเภทลูกสูบ (Postom air compressor) เพราะใช้แรงดัน (pressure) ไม่สูงมาก เป็นต้น ส่วนเครื่องปั้มลมที่ใช้ในโรงงานนั้นส่วนมากแล้วจะใช้เป็นปั้มลมประเภทสกรู(screw air compressor)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นปั้มลมขนาดเล็กประเภทลูกสูบ (Postom air compressor) เพราะใช้แรงดันไม่สูงมาก จึงมีขนาดที่เล็กสดวกต่อการเคลื่อนย้าย
ใช้ในการบริการลมยางรถจักรยาน และ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรายุ ธรรมศรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธี โคตรโมลีปวช.
2นาย ชยาภัทร พัวตะนะปวช.
3นาย ศราวุธ ศิริเชษฐปวช.