เครื่องเหลาก้านมะพร้าว

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนไทยนำมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ส่วนของมะพร้าวที่มีบทบาทและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชุน นั่นคือ “ก้านมะพร้าว” ซึ่งเป็นการแยกส่วนของใบมะพร้าวและก้านมะพร้าวออกจากกันเพื่อนำมาทำเป็น “ไม้กวาดทางมะพร้าว”การจัดทำเครื่องเหลาก้านมะพร้าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องเหลาก้านมะพร้าว ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องเหลาก้านมะพร้าวการสร้างเครื่องเหลาก้านมะพร้าว ประกอบไปด้วยการออกแบบโครงเครื่องเหลาก้านมะพร้าวให้มีขนาดความกว้า 398 เซนติเมตร ความยาว 598 เซนติเมตรและความสูง 950.50 เซนติเมตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การสร้างเครื่องเหลาก้านมะพร้าว ประกอบไปด้วยการออกแบบโครงเครื่องเหลาก้านมะพร้าวให้มีขนาดความกว้า 398 เซนติเมตร ความยาว 598 เซนติเมตรและความสูง 950.50 เซนติเมตร ออกแบบและสร้างชุดมีดมีลักษณะทรงกระบอกเรียวทั้ง 2 ด้านทำมุม 18 องศา ชุดส่งกำลังจะโดยใช้มอเตอร์ขนาด ¼ แรงม้าเป็นต้นกำลังขับมู่เล่ย์ขนาด 2½ นิ้ว ความเร็วรอบที่ 1,460 รอบต่อนาที ส่งถ่ายกำลังด้วยสายพานร่องเอไปยังชุดดึงจะใช้ล้อยางสังเคราะห์เป็นลูกกลิ้งทำหน้าที่ดึงก้านมะพร้าวที่มีมู่เล่ย์เป็นล้อตามขนาด 2½ นิ้วความเร็วรอบที่ 1,344 รอบต่อนาที
เมื่อเปรียบเทียบกับการเหลาแบบดั้งเดิมโดยใช้ผู้ปฏิบัติงานจะใช้เวลาเฉลี่ยที่ 45.20 นาที เครื่องเหลาก้านมะพร้าวจะใช้เวลาน้อยกว่า 10.13 นาที ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องเหลาก้านมะพร้าว 97.18 เปอร์เซ็นต์ ความเสียหายของชิ้นงาน 2.81 เปอร์เซ็นต์
1. ได้เครื่องเหลาก้านมะพร้าวที่มีประสิทธภาพ
2. เพิ่มปริมาณก้านมะพร้าวให้มากขึ้น
3. เหลาก้านมะพร้าวได้จำนวน 10 ก้านต่อนาที

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรภพ โตนันทวณิช-
2นาย ศรชัย สามบุญศรี-
3นาย กิตติ สมัครไทย-
4นาย สุชาติ โสพัฒน์-
5นาย ธีรรัช จันทรขจร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศธร พร้อมมูลปวช.
2นาย วิบูรณ์ เอี่ยมสอาดปวช.
3นาย สมภูมิ แก้วกระจายปวช.