เครื่องล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัญชา อินทรภักดิ์สามัญ
2นาย ศรายุทธ เมืองสงอุตสาหกรรม
3นาย มงคล แท่นบำรุงอุตสาหกรรม
4นาย ศิริชัย จันทะโชติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เมธาวี บญณกุลปวช.
2นาย อภิสิทธิ์ ขุนฤทธิ์ปวช.
3นางสาว อภิญญา ขาวชูปวช.
4นาย อัษฏายุธ เตยแก้วปวช.
5นาย บุญญฤทธิ์ ณ ไพรีปวช.
6นาย อนุพงศ์ นวลขวัญปวช.
7นาย ชาคริต วรรณะปวช.
8นาย ณัฐดนัย เนียมนำปวช.
9นาย อนุรักษ์ อ่อนทองปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ อาศัยการไหลเวียนไหลของน้ำยาล้างหรือฟรัชชิ่ง ออยส์ ในเครื่องยนต์นำพาน้ำและทั้งสิ่งสกปรกออกจากเครื่องยนต์โดยที่ไม่สามารถไหลเข้าเครื่องยนต์ได้อีก การทำงานของเครื่องล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ คือ การทำให้ ฟรัชชิ่ง ออยส์ ไหลเวียนผ่านหัวกรองเข้าและออกในเครื่องยนต์ที่ทำการล้างเครื่อง โดยอาศัยแรงขับจากมอเตอร์ ขนาด 1/8 แรงม้า ใช้ไฟ 220 โวลต์ แรงดันผ่านท่อขนาด 10 มิลลิเมตรสามารถทำให้น้ำยาล้างเครื่องยนต์ไหลเข้า-ออก อัตรา 2 ลิตรต่อนาที จากการประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 คน พบว่า เครื่องล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด และผู้ตอบแบบประเมินมีความความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์อาศัยแรงขับจากมอเตอร์ ขนาด 1/8 แรงม้า ใช้ไฟ 220 โวลต์ แรงดันผ่านท่อ ขนาด 10 มิลลิเมตร อัตรา 2 ลิตรต่อนาที ทำให้น้ำยาล้างเครื่องไหลเวียนเข้าออกในเครื่องตลอดเวลาขณะล้าง
1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุทกภัย
2. ไม่ต้องถอดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ทำความสะอาดแบบหมุนวนโดยใช้ Flushing Oil
3. พกพาสะดวก