เครื่องดำนาบ้านปากคลอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัมพร ศรีนาคอุตสาหกรรม
2นาย พัฒพงศ์ หนูเพลาอุตสาหกรรม
3นาย พุฒิพงค์ ตาเเก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐกร หนูปานปวช.
2นาย อดิศร เหมือนพรรณรายปวช.
3นาย ภัทรกานต์ แท่นจันทร์ปวช.
4นาย ณพฤทธิ์ คงสุขปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

จากการศึกษาทดลองเครื่องดำนา โดยเปรียบเทียบกับแรงงานคน จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าเครื่องดำนา สามารถปักดำได้พื้นที่มากกว่าแรงงานคน มีความปลอดภัยสูงและช่วยประหยัดเวลา และผู้ใช้เครื่องดำนามีความพึงพอใจ โดยภาพรวมได้รับความพึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้เครื่องดำนาที่ทนทานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เครื่องดำนาปากคลองมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยทุ่นแรงของผู้ดำนา
1. ได้เครื่องดำนาที่ทนทานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เครื่องดำนาปากคลองมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยทุ่นแรงของผู้ดำนา