พานพุ่มอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พานพุ่มอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพานพุ่มจากเชือกมัดฟางไว้ตกแต่งในสถานที่ต่างๆ ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของพานพุ่มอเนกประสงค์ และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อพานพุ่มอเนกประสงค์ แนวคิดเพื่อศึกษาโดยนำเชือกมัดฟางมาถักติดกับโครงพานพพุ่มด้วยลวดลายที่สวยงาม และเพิ่มกลิ่นน้ำมันหอมกลิ่นอโรม่าบรรจุภายในพานพุ่ม ติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ในพานและเช็คความเรียบร้อยและปลอดภัย จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อพานพุ่มอเนกประสงค์ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความสวยงาม เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับโอกาสต่างๆ
1. ได้พานพุ่มที่ทำจากเชือกมัดฟางที่ใช้งานได้จริง และสวยงาม
2. ได้รับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้พานพุ่มอเนกประสงค์
3. เพิ่มมูลค่าของวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัตดามล คลองแห้ง-
2นางสาว วงทิพย์ เลี้ยงตระกูลงาม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุดารัตน์ ใจดีปวส.
2นางสาว พรพิมล ศรีอ่อนทองปวส.
3นางสาว พรรณภา วารักษ์ดีปวส.
4นางสาว ชุดาพร แย้มชุมพรปวส.