ระบบควบคุมแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง พรรณธิพา ชัยขุนพลสามัญ
2นาย ทัตปกรณ์ แสงพันธ์อุตสาหกรรม
3นางสาว วลัยภรณ์ ชรารัตน์สามัญ
4นางสาว สาวิตรี แก้วปัญญาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ศุภศักดิ์ วัฒนใยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาทิตย์ หาญวงษ์ปวช.
2นาย ภาณุ หอระดีปวช.
3นางสาว อริสรา แสวงชอบปวช.
4นาย วรวุฒิ เสริมสงค์ปวช.
5นางสาว สุรีพร เสาร์แก้วปวส.
6นาย กิฐติอากรณ์ ช้างแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ระบบควบคุมแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) อัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานอัตโนมัติ สั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อประหยัดเวลาในการดูแลและผักเจริญเติบโตได้ดีกว่าปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบธรรมดา เนื่องจากมีการให้แสงสว่างกับพืชในเวลากลางคืนพืชมีการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถดูผักได้จากกล้องวงจรปิดได้ตามต้องการ ข้อดีที่เป็นจุดแข็งของการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ คือการได้ผลผลิตที่สะอาดกว่าการปลูกพืชในดิน ปลอดสารพิษตกค้าง ผักที่ได้มีความสวยงามน่ารับประทาน มีความนุ่มและกรอบกว่าผักที่ปลูกในดินสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพต่อตนเองและชุมชนอีกทั้งทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้โซลาร์เซลล์เป็นตัวขับเคลื่อน
2. ควบคุมการสั่งการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสั่งผ่านแอพพลิเคชั่นประหยัดเวลา
3. พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากใช้หลอดไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืน
4. สามารถดูสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงระบบในการทำงานได้จากกล้องวงจรปิดได้