Marigold Flower Tea

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชาจากดอกดาวเรืองกลิ่นใบเตย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชาจากดอกดาวเรืองกลิ่นใบเตย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของทาโร ยามาเน ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชาจากดอกดาวเรืองจากกลิ่นใบเตย มีลักษณะเป็นสีเหลืองหม่น มีความเข้มข้นของสีพอเหมาะ บรรจุอยู่ในถุงและซองสะดวอกในการรับประทาน เหมาะสำหรับผู้รักษาสุขภาพ และเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ชอบดูแลด้านสุขภาพ
มีสรรพคุณด้านสุขภาพมากมาย ช่วยบำรุงสายและถนอมสายตาได้ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภาวดี มะลิงามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อนุรี เที่ยวมาพบสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง นีรนุช ฉายเสมแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง บงกช คล่องดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัทราภรณ์ จำเเนกนิดปวส.
2นางสาว ลลิตา เเสงสว่างปวส.
3นางสาว ธนพร ระวิงทองปวส.
4นางสาว ณัฐธิดา นวนเทศปวส.
5นาย สหรัฐ สีดำปวส.
6นางสาว ชลธิชา แก้วเทศปวส.
7นาย ณรงค์ศักดิ์ สุวนาปวส.