อุปกรณ์รองข้อมือใช้เมาส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มยุรี คำโสภาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรพงษ์ พินธุกรปวช.
2นางสาว อ้อยฟ้า ตาลเอี่ยมปวช.
3นางสาว วิทิตา พระสว่างปวช.
4นางสาว อุบลวรรณ พูลเพิ่มปวช.
5นางสาว พินัดดา พรมมะลีปวช.
6นางสาว สุนิสา ไชยดำปวช.
7นางสาว รัฐยา เหิกขุนทดปวช.

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์รองข้อมือใช้เมาส์ จัดทำขึ้นเพื่อหาคุณภาพการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการใช้เมาส์ เพื่อประเมินความพึงพอใจการทดลองใช้งานอุปกรณ์ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการใช้เมาส์ ซึ่งปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้งาน และมีการใช้งานต่อเนื่อง เป็นเวลานานๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น เมาส์ การใช้เมาส์จะทำให้เราอยู่ในท่ากระดกข้อมือขึ้นเป็นเวลานาน นำไปสู่การกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือ การทดลองใช้อุปกรณ์รองข้อมือใช้เมาส์ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกแบบ ด้านความแข็งแรง สวยงาม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการนำไปใช้จริงด้านง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์รองข้อมือใช้เมาส์ ช่วยลดปัญหาการเกี่ยวกับข้อมือและแขน เป็นอุปกรณ์เสริม เมาส์ เพราะการใช้เมาส์เป็นเวลานานๆจะทำให้เราอยู่ในท่ากระดกข้อมือขึ้นเป็นเวลานานนำไปสู่การกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือ หรือทางการแพทย์รู้จักกันในชื่อ โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ คือการที่เส้นประสาทถูกกดทับบริเวณข้อมือ ผู้ป่วยจะมีอาการปวด ชา ตั้งแต่บริเวณข้อมือจน ถึงปลายนิ้ว มักมีอาการมากบริเวณนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางครึ่งนิ้ว ถ้าเส้นประสาทถูกกดทับมากขึ้น จะทำให้มีอาการมืออ่อนแรง
อุปกรณ์รองข้อมือใช้เมาส์ ช่วยลดปัญหาการเกี่ยวกับข้อมือและแขน เป็นอุปกรณ์เสริมเมาส์