ซุปก้อนกึ่งสำเร็จรูปรสส้มเสี้ยว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นธภร ไชยธรรมสามัญ
2นาง จุฑารัตน์ พิมพ์ทองสามัญ
3นาง ภิมลวรรณ สุพรรณสามัญ
4นาย สุริยา ยะโสสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรากรณ์ โยธาปวช.
2นางสาว อาทิตยา พิมพ์ทองปวช.
3นางสาว วรรณภา รัตนพลแสนปวช.
4นาย ประสิทธิผล อ้วนพรหมมาปวช.
5นางสาว วนัสนันท์ แก้วภาปวส.
6นางสาว สุพรรษา อันพันลำปวส.
7นางสาว อัญมณี โอทานปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารประเภทต้มส้ม เนื่องจากรับประทานได้ง่าย ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุต้องดูแล มักจะมีเวลาในการเตรียมอาหารให้ผู้สูงอายุน้อยเนื่องจากต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว การใช้เครื่องปรุงรสชนิดก้อนจึงมีความจำเป็นในการปรุงอาหารที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว แต่เครื่องปรุงรสชนิดก้อนที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของผงชูรส และความเปรี้ยวจากกรด ซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ผงชูรส และมีความเสี่ยงสำหรับผู้บริโภคที่จะกระตุ้นหรือก่อให้เกิดโรคต่างๆ คณะผู้จัดทำได้คิดนำใบชูรสและใบส้มเสี้ยว มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องปรุงรสชนิดก้อน โดย ไม่เติมสารสังเคราะห์ เช่น ผงชูรส สารปรุงแต่งรสเปรี้ยว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การศึกษาอัตราส่วนผสมซุปก้อนกึ่งสำเร็จรูปรสส้มเสี้ยว ด้านสี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติและความชอบโดยรวม จำนวน 4 สูตร อัตราส่วนผสมของสูตรที่ 2 ผู้ทดสอบมีความชอบมากที่สุด โดยมีความชอบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมาก (x = 4.00)
การศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อซุปก้อนสำเร็จรูปรสส้มเสี้ยวสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง 66 – 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซุปก้อนกึ่งสำเร็จรูปรสส้มเสี้ยว ที่ ใช้ประกอบอาหารประเภทต้มส้มอีสาน 3 ชนิด ต้มไก่บ้านมีความชอบโดยรวมมากที่สุด ( x = 3.85) รองลงมาเป็นต้มปลา ( x = 3.50) และท้ายสุดคือต้มกบ (x = 3.15)
1. ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางด้านการเกษตร
2. ได้สูตรที่เหมาะสมในการผลิตซุปก้อนรสส้มเสี้ยว
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ในชุมชน