เครื่องเกี่ยวข้าว

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้เครื่องตัดหญ้าที่มีอยู่ นำมาดัดแปลงให้สามารถเกี่ยวข้าวได้ทั้งข้าวที่ยืนต้นตรงและข้าวที่ล้มในแนวราบ เครื่องเกี่ยวข้าวที่จัดทำขึ้นนี้เกี่ยวข้าวได้ 5-6 ไร่ต่อวัน เมื่อเทียบกับแรงงานคนเกี่ยวได้ประมาณ 1-1.5 ไร่ต่อวัน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ทำให้มีกำไรจากการทำนาได้มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เครื่อง สามารถเกี่ยวข้าวในแปลงขนาด 100 ตารางวา ภายในเวลา 15 นาที
เกี่ยวข้าวในแปลงขนาด 1 ไร่ใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน) 1 ลิตร ต่อ 1 ไร่ คิดเป็นต้นทุนการเกี่ยวข้าวต่อ 1 ไร่ ใช้งบประมาณ 30 บาท (ต้นทุนแปรผันตามน้ำมันเชื้อเพลิง)ลักษณะเด่นของกระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจ้านโรตารี่สามารถบังคับต้นข้าวที่เกี่ยวแล้ววางไว้อีกด้านหนึ่งอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บ พร้อมลดต้นทุนต่อการเก็บเกี่ยวข้าวทำให้เกษตรกรสามรถพึ่งตนเองได้
1. เกี่ยวข้าวได้ในทุกพื้นที่
2. ใช้ระยะเวลาในการเกี่ยวน้อยลงเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สาโรจน์ ซื่อสัตย์สามัญ
2นาย สุพจน์ เพ็งกำแหงสามัญ
3นาย ดุสิต พรมภักดิ์-
4นาย พยนต์ เหมือนวรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตตินันท์ ภูคำปวช.
2นาย เกียรติศักดิ์ ถนอมศิลป์ปวช.
3นาย ฉัตรชัย คำดีปวช.
4นาย ณรงค์ฤทธิ์ เกิดสินธุ์ปวช.
5นาย สุรพงษ์ ยิ่งยงค์ปวช.