อุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การวิจัยอุปกรณ์ช่วยถอดถุงมือแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง อุปกรณ์ช่วยถอดถุงมือ สำหรับใช้ในสถานพยาบาล โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก และสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอันตรายทางด้านสารเคมี หรือเชื้อโรคต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส และ อันตรายจากสารเคมี หรือป้องกันสัตว์ต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสัมผัสกับถุงมือที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ในการถอดถุงมือด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การดำเนินการวิจัยได้ออกแบบขนาดอุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์ ที่มีขนาด ความกว้าง 70 ซม. ความยาว 70 ซม. และความสูง 70 ซม. โครงสร้างใช้ สแตนเลส ห่อหุ้ม มีช่องสอดมือ มีภาชนะรองรับถุงมือที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ที่ประกอบอยู่ในตัวอุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์ และฝาปิดที่ด้านบนของตัวอุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์ การออกแบบอุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์ และจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของอุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์พบว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากสุดอยู่ที่ ร้อยละ 86.33
1. อุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์อเนกประสงค์ ที่มีระบบการทำงานเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง
2. เกิดการเรียนรู้และทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยี
3. เพื่อนำไปส่งเสริมให้สถานพยาบาล โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิรักษ์ วรรณนิยมอุตสาหกรรม
2นาย อุเทน พงษ์ม่วงอุตสาหกรรม
3นาย ถนอมศักดิ์ โฉมงามอุตสาหกรรม
4นาย มนต์เอก ชยุติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รุ่งโรจน์ คล้ายศิริปวส.
2นาย สรศักดิ์ สงค์เคราะห์ปวส.
3นาย วิษณุ เทพรัตน์ปวส.
4นาย สุทัศน์ อุชุภาพปวส.