ระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่่อรถตกน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพัฒน์ มิ่งภูษาอุตสาหกรรม
2นางสาว อริสยาภรณ์ เชียงไตรสามัญ
3นาย ณรงค์เดช คุ้มฉายอุตสาหกรรม
4นาย พิษณุ รัตน์เลิศลบผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพรัตน์ ตลับเงินปวช.
2นาย พนมพร สุรเดชปวช.
3นาย ปรัชญา เถื่อนทิมปวช.
4นาย จีราวุฒิ สุขเกษมปวส.
5นาย จิรายุทธ สุขเกษมปวส.
6นาย ปวีร์ แก้วแจ้งปวส.
7นาย พันธ์ณรงค์ จันทร์พรปวส.
8นาย สุรเดช พลับน้อยปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ ลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำและเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ โดยมีการทดสอบระยะเวลาการเปิดกระจกรถยนต์ และมีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำสามารถใช้งานได้จริงโดยมีการทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำผู้ขับขี่สามารถเปิดสวิตช์สั่งการให้ระบบทำงานหรือหากเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นสามารถจับได้ว่ามีน้ำเข้ามาที่เซ็นเซอร์ระบบเปิดกระจกรถยนต์อัตโนมัติจะทำงานทันที