ยาสีฟันมะเขือพวง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อังคณา พัฒนะ-
2นาง วิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน-
3นาง พัชรี ชุ่มอิ่ม-
4นาง พรรณวิภา มณีโลกย์-
5นาง วรัญญา ตั้งเจริญวรกุล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษติน ตวงรัตนกุลปวช.
2นางสาว กานต์สิณี โพธิ์จันทร์ปวช.
3นางสาว พิชามญชุ์ เติมวัชรพงศ์ปวช.
4นางสาว สุภาพร มีเจริญปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากมะเขือพวง 2. เพื่อแปรรูปมะเขือพวง 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่มะเขือพวง 4.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อยาสีฟันจากมะเขือพวง 5. เพื่อเดินตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกชุมชนพัฒนา อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี จำนวน 50 คน โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาและเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งประดิษฐ์ยาสีฟันจากมะเขือพวง โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ยาสีฟันจากมะเขือพวงนั้นมีสรรพคุณหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผงถ่านที่ได้จากการนำมะเขือพวงไปคั่วแล้วนำมาบดให้ละเอียดจะช่วยเรื่องการดูดซับกลิ่นและเชื้อแบคทีเรียในปากออกไป นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
ยาสีฟันจากมะเขือพวงนั้นมีสรรพคุณหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผงถ่านที่ได้จากการนำมะเขือพวงไปคั่วแล้วนำมาบดให้ละเอียดจะช่วยเรื่องการดูดซับกลิ่นและเชื้อแบคทีเรียในปากออกไป นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย