สบู่และสครับรังไหม (Cocoon Soap & Scrub)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เชอลักษ์ ธนะบุญปวงสามัญ
2นาย ภูริเดช กฤษดาธานนท์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เตชะภู พงษ์แจ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กริษฐา ภูมิสูตรปวช.
2นางสาว ณัฐวิภา กิจก้องปวช.
3นางสาว ญาณี วิเชียรกุลปวช.
4นางสาว อภิญญา กลิ่นชื่นปวส.
5นางสาว ครรถรส สุขขังปวส.
6นาย ปรินทร คงกระพันธ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เรื่อง สบู่และสครับรังไหมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการพัฒนา สบู่และสครับรังไหม 2) ทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่และสครับรังไหมจากผู้ทดลองใช้ โดยได้นำสูตรการผลิตสบู่และสครับรังไหมมาพัฒนาสูตร 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 โดยมีอัตราส่วนผสมและปริมาณพืชผักพื้นบ้านต่างกัน ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ จำแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 30 คนใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสูตรสครับสบู่รังไหมจากพืชพื้นบ้านที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในระดับมากคือสูตรที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( = 4.53) และการเปรียบเทียบความพึงพอใจ และสูตรพัฒนาที่ดีที่สุดจากกลุ่มตัวอย่างเดิมพบว่าได้รับการยอมรับแตกต่างกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะเฉพาะของ สบู่และสครับรังไหม คือ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์ อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย ผลิตจากรังไหมคัดพิเศษสีเหลืองทอง ที่มีสาร“ซิริซิน”แล้วนำมาเคลือบด้วยสบู๋ที่ใส่สารกัดจากพืชผักพื้นบ้าน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ในการประยุกต์ผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสบู่ ทำให้เกิดสินค้าที่ผลิตด้วยมือ (Handmade)
ประโยชน์ของสบู่และสครับรังไหม คือ สครับผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยน, ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกได้ง่าย, ขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันและกระชับรูขุมขน, ลดปัญหาสิวเสี้ยน,ปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่ม ผิวสดใส กระชับ เปล่งปลั่ง ไม่หยาบกร้าน, มีส่วนผสมของ AHA ช่วยให้ผิวขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ, มีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)