อิฐตัวหนอนนาโน (Nano - worm bricks)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นูรตันซีล ปาลาวัณย์ สะกะแยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง มนัสวี วิสุทธิคุณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ศลิลสิริ รัตนมหันต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อารี มณีประวัติคหกรรม
5นางสาว นูรีซัน ดาโอะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาลาวี ดอรอยีปวช.
2นางสาว นูรีซัน สาและปวช.
3นางสาว สุไรดา อาแวปวช.
4นางสาว นิอาวาตีฟ สาและปวช.
5นางสาว คอดีเยาะห์ ดือราเซะปวช.
6นาย ตัรมีซี มะแซปวช.
7นาย ซุลกิฟปลี มอลอปวส.
8นางสาว มรณี หะยีสะมะแอปวส.
9นาย ฮาซัน ราแดงปวส.
10นาย อับดุลอับฮา บาเอะปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของวิจัย ดังนี้1.เพื่อศึกษาหาสารละลายที่เหมาะสมในการละลายโฟม 2.เพื่อหาอัตราส่วนของโฟมที่เหมาะสมในการสร้างอิฐตัวหนอนนาโน 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดสอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จากการนำเอาขยะมูลฝอยประเภทโฟม ที่ได้จากการทิ้งขยะหรือผ่านการใช้งานมาแล้วนำมาผลิตและแปรรูปเป็นอิฐตัวหนอนนาโน โดยทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพเชิงกลของอิฐ ที่ผลิตตามสัดส่วนผสมด้วยน้ำหนักต่างๆโดยทำการทดสอบความคงทนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลการทดลอง : แรงอัด/พื้นที่หน้าตัด= แรงดันในการอัด แตกที่แรง 34,759 kg /(12*23) = 126 ก.ก./ตร.ซม. ประโยชน์1.เพื่อลดมลพิษของขยะมูลฝอย มีการจัดการและนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง 2.เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาขยะมูลฝอย 3.เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครัวเรือน,ชุมชนและสังคม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์อิฐตัวหนอนนาโน มีการแปรรูปโดยใช้ขยะมูลฝอย ประเภทโฟม ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีศาสตร์ด้านวัสดุนาโนเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยากับสารเคมีเพื่อเกิดการสลายตัวนำมาผสมกับวัตถุดิบในการสร้างอิฐตัวหนอนนาโน โดยมีแรงอัดที่สามารถรับน้ำหนักจากการใช้งานเพื่อความคงรูปและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานได้จริง ทั้งนี้เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนและระบบนิเวศได้
เป็นการสร้างคุณภาพให้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ลดขยะมูลฝอย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาขยะมูลฝอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพิ่มศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน,ชุมชนและสังคม