วุ้นแกงกะทิสายบัว

นาคประสิทธิ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นแกงกะทิสายบัว 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุจำนวน 30 คนสมมุติฐานคือ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสำรวจความต้องการ แบบประเมินผลความชอบโดยประสาทสัมผัส และแบบประเมินความพึงพอใจสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์วุ้นแกงกะทิสายบัว มี 4 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านความชอบโดยประสาทสัมผัส ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการนำไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยรวม 4.20 อยู่ในระดับมาก ซึ่งบรรลุตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การคำนวนคุณค่าทางโภชนาการของวุ้นแกงกะทิสายบัวที่ปริมาณ 80 กรัม ให้พลังงาน 140 กิโลแคลอรี สามารถรับประทานได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลักษณะอ่อนนุ่ม รับประทานง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และสะดวกในการรับประทาน
สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล วิลัยโรจน์คหกรรม
2นางสาว พิมพาภรณ์ จีนสุขคหกรรม
3นาย อดิเทพ เรืองสมคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐกุล น้อยนารถปวช.
2นางสาว จุฬาลักษณ์ จุกมงคลปวช.
3นางสาว วิชยา บูรณัติปวช.
4นางสาว จุฑามาศ บุญมีปวช.
5นางสาว ฐิตาพร เหมือนแกปวช.
6นางสาว สุพิชชา วรโชติปวช.