วุ้นแกงกะทิสายบัว

นาคประสิทธิ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นแกงกะทิสายบัว 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อวุ้นแกงกะทิสายบัว กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านความชอบโดยประสาทสัมผัสที่ค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบรรจุภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก และด้านการนำไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก การคำนวนคุณค่าทางโภชนาการของวุ้นแกงกะทิสายบัวที่ปริมาณ 80 กรัม ให้พลังงาน 140 กิโลแคลอรี่และสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นเป็นระยะเวลา 5 วัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลักษณะอ่อนนุ่ม รับประทานง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล วิลัยโรจน์คหกรรม
2นางสาว พิมพาภรณ์ จีนสุขคหกรรม
3นาย อดิเทพ เรืองสมคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นางสาวณัฐกุล น้อยนารถปวช.
2นางสาว จุฬาลักษณ์ จุกมงคลปวช.
3นางสาว วิชยา บูรณัติปวช.
4นางสาว จุฑามาศ บุญมีปวช.
5นางสาว ฐิตาพร เหมือนแกปวช.
6นางสาว สุพิชชา วรโชติปวช.