การศึกษาและสร้างรถสามล้อไฟฟ้าเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย ชยางกูร ไชยวงศ์อุตสาหกรรม
3นาย รุ่งโรจน์ หนูขลิบอุตสาหกรรม
4นาง สมสุข ขำสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ณวพร คงทวีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อันดามัน บุตรบุราญปวส.
2นาย ณัฐพงศ์ ฉุนราชาปวส.
3นาย สมรรถภณ ยิ้มใหญ่ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การศึกษาและสร้างรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์รถสามล้อ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บในแบตเตอรี่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติในกระบวนการผลิต เพื่อทดสอบสมรรถนะของรถสามล้อไฟฟ้าเอนกประสงค์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการนำไปใช้งานจริง โดยรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์มีหลักการทำงานดังนี้ คือ เริ่มจากแบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต์ 20 แอมแปร์ จ่ายกระแสไฟฟ้าไปกล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 48 โวล์ต เพื่อควบคุมการการทำงานของมอเตอร์ขนาด แรงม้า 850 วัตต์ หลังจากนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าจะส่งกาลังผ่านชุดเฟืองท้าย และส่งกาลังไปยังเพลาข้างทั้งสองเพื่อขับล้อ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลการออกแบบ การสร้าง และการทดลองสมรรถนะของรถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พบว่า รถสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์มีขนาดความยาวของรถเท่ากับ 250 เซนติเมตร ความกว้างของรถเท่ากับ 97 เซนติเมตร ความสูงของรถเท่ากับ 170 เซนติเมตร สามารถรองรับน้าหนักได้ไม่น้อย 100 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดที่สามารถขับเคลื่อนได้เท่ากับ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่รถวิ่งโดยไม่มีน้ำหนักบรรทุก และสามารถวิ่งขึ้นที่ลาดชัน 1:8 ได้