ไม้ดำนา

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การดำนา เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำนา การดำนานนั้นจะต้องใช้แรงงงานคนที่มีทักษะและความชำนาญ ซึ่งขณะดำนาชาวนาจะต้องก้มปักดำต้นกล้าตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการปวดหลังเมื่อดำนาไปนานๆ จากปัญหาดังกล่าวทำให้กลุ่มนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้คิดค้นไม้ดำนา โดยใช้หลักการหนีบต้นกล้าแล้วปักลง ซึ่งไม้ดำนาจะช่วยลดอาการปวดหลังขณะดำนา และมีต้นทุนน้อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และปัญหาอีกอย่างคือ เรื่องของสภาพร่างกาย เพราะการดำนาต้องก้มปักดำต้นกล้า และใช้นิ้วปักต้นกล้าลงในดิน ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ปวดหลัง เจ็บนิ้ว ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นออกแบบไม้ดำนา เกษตรกรชาวนาสามารถทำนาด้วยวิธีการดำ เพิ่มผลผลิตสูง โดยไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน และสภาพร่างกาย
1. ไม้ดำนาช่วยประหยัดแรงงานคน
2. ลดระยะเวลาในการดำนา
3. ชาวนามีอุปกรณ์ทุ่นแรงในการทำนาดำ
4. ไม้ดำนาช่วยลดอาการปวดหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุจิตรา นารีรักษ์-
2นาย ศักดิ์รวี สุวัฒนารัตน์-
3นาย วีระชัย พารีวงค์-
4นาย เด่นศักดิ์ อินตาคำ-
5นาย พยนต์ เหมือนวร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นาคิน รัศมีปวส.
2นาย นัฐพร แก้วอุดรปวส.
3นาย อนันต์ดา ขวัญข้าวปวส.
4นาย ฉัตรชัย โพโสปวส.
5นาย อภิชัย ใจฉลาดปวส.
6นาย ชาคริต พันธุ์สุวรรณ์ปวส.
7นาย สหรัฐ พนมเพลิงปวส.
8นาย วุฒิชัย พลฤทธิ์ปวส.
9นาย คมเพชร โยธาพันธ์ปวส.
10นาย อานนท์ ทาไธสงค์ปวส.