ตู้เพาะเห็ดนางฟ้าอัฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพละงู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเกษตรกรที่ใช้โรงเรือนในการเพาะเห็ดมักจะพบกับปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นของโรงเห็ดที่ไม่สม่ำเสมอและควบคุมได้ยาก จึงทำให้มีผลกระทบกับการออกผลผลิตของเห็ด งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและการรดน้ำ ซึ่งสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน จากการทดลองของกลุ่มตัวอย่างที่นำตู้เพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะไปใช้งาน ผลปรากฏว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก ผลอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นตู้เพาะเห็ดนางฟ้าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การรดน้ำผ่านสมาร์ทโฟน มีระบบการรดน้ำไหลเวียน บรรจุก้อนเห็ดไ้ดจำนวน 40 ก้อน
1. สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การรดน้ำผ่านสมาร์ทโฟน มีระบบการรดน้ำไหลเวียน ทำให้ประหยัดน้ำ
2. เคลื่อนย้ายไ้ด้สะดวก
3. ประหยัดพื้นที่
4. เป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยลดแรงงานคนในการปฏิบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัญญัติ หลังเศษอุตสาหกรรม
2นาย อัศนัย ใบเอ็มอุตสาหกรรม
3นาย ลุ๊กมัน โต๊ะฮีเลอุตสาหกรรม
4นาย ยะโกบ หลงโซะ-
5นาง นุชนาฎ หลังเศษ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิรุฬห์ เกตุแก้วปวช.
2นาย ฮรินทร์ชัย เหตุโดยปวช.
3นาย อดิศักดิ์ ช่วยเนินปวช.
4นาย ภานุวัฒน์ ชู่ช่วยปวช.