รถดำนา

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

เปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกข้าวในหลายรูปแบบ คือ มีการปลูกแบบนาหว่านน้ำตม นาดำ และ นาโยน ที่นิยมปลูกมากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ การปลูกแบบนาหว่านน้ำตม เพราะว่าทำได้ง่าย ประหยัดเวลาและแรงงานในการเพาะกล้าและปักดำ แต่การปลูกแบบนาหว่านมากเกินไปโดยไม่จำเป็น การกระจายตัวของเมล็ดข้าวจะไม่สม่ำเสมอ ทำไห้การดูแลรักษาและควบคุมวัชพืชทำได้ยาก ต้นข้าวที่ขึ้นหนาแน่นเกินไปส่งผลให้การเติบโตและการแตกกอไม่เต็มที่และง่ายต่อการระบาดของโรคและศัตรูวัชพืช รวมถึงปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช (ข้าวดีด ข้าวเด้ง) ผลผลิตจึงน้อย จากการศึกษาดังกล่าวเราจึงคิดออกแบบสร้างรถดำนา เพื่อช่วยลดการเสียเมล็ดข้าว ประหยัดเวลาและแรงงาน นอกจากนี้ยังช่วยทุ่นแรงให้กับชาวนา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถดำนาเพื่อปลูกต้นกล้า เพื่อลดระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำไปใช้ประโยชน์
รถดำนาสามารถใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ พรหมศรียาอุตสาหกรรม
2นาย ประสิทธิ์ โอสถสุวรรณ์อุตสาหกรรม
3นาย เกริกเกียรติ ใจดีอุตสาหกรรม
4นาย มนตรี บุญเกิดอุตสาหกรรม
5นาย ชัชชัย นนทสิงห์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธินนท์ สมทบปวส.
2นาย ชาญชัย ชูแก้วปวส.