เครื่องแหวกต้นข้าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเดินทับต้นข้าวฉีดยาข้าว เนื่องจากการทำนาของเกษตรกร ซึ่งมีทั้งการทำนาดำและนาหว่าน การดูแลบำรุงรักษาต้นข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวออกรวง หรือต้นข้าวไม่สมบูรณ์เกษตรกรจะต้องลงไปในแปลงนาเพื่อฉีดพ่นยาป้องกันศัตรูพืช การหว่านปุ๋ย ฉีดฮอร์โมน หรืออาหารเสริมบำรุงต้นข้าว จากการปฏิบัติงานเหล่านี้จะมีความยุ่งยาก เพราะต้องลงไปในแปลงนาเดินเหยียบย่ำต้นข้าวในแปลงนา ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหาย ดังนั้น เครื่องแหวกร่องต้นข้าว จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความยุ่งยากดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นรถแหวกข้าวเพื่อเปิดทางในการเดินฉีดยาข้าวบริเวณที่มีการเดินผ่านต้นข้าว
แหวกต้นข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทับต้นข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล แจ่มดวงอุตสาหกรรม
2นาย พงษ์ธร จันทร์แฉ่งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อินทนนท์ อินทร์เนตร์ปวส.
2นาย นฐกร จุลรัตน์ปวส.