เครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุวรรณา บุญเมืองสามัญ
2นาย รุ่งโรจน์ หนูขลิบอุตสาหกรรม
3นาย ศิริชัย บุญมาตุ่นอุตสาหกรรม
4นาย ชยางกูร ไชยวงศ์อุตสาหกรรม
5นาง ณวพร คงทวีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุกร นาคประสบสุขปวช.
2นาย ณัฏฐ์ นาคแกมทองปวส.
3นาย นันทกร คะเรรัมย์ปวส.
4นาย ธัญญรัตน์ คะเรรัมย์ปวส.
5นาย วรายุส รอดสงฆ์ปวส.
6นาย จักกฤษฎิ์ พัฒน์เย็นปวส.
7นาย สุรศักดิ์ ปานมณีปวส.
8นาย ทนงศักดิ์ เมืองพิลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

แผงโซล่าเซลล์ เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะมีฝุ่นละอองเกาะ และมีมูลนกทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง ต้องมีการล้างทำความสะอาดเพื่อคงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ในการทำความสะอาดนั้นผู้รับผิดชอบจะต้องขึ้นไปบนพื้นที่ที่ติดแผงโซล่าเซลล์ เช่น บนดาดฟ้าอาคาร หรือบนหลังคา ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ การทำความสะอาดต้องทำให้ทั่วพื้นผิวหน้ากระจกทั้งหมด และแผงโซล่าเซลล์จำนวนมากยังก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การทำความสะอาดได้ทั่วถึงรวดเร็ว ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ให้ช่วยทำงานแทนมนุษย์ในการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ทำงานโดยการยึดตัวเครื่องเข้ากับโครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR (Arduino) การควบคุมการทำงานการเคลื่อนที่ผ่านระบบมอเตอร์เกียร์ (Gear Motor) บนแผงโซล่าเซลล์ที่มีความลาดเอียง 15 ถึง 30 องศา ช่วงระยะความยาวตามแนวลาดเอียง 4 เมตร การทำความสะอาดจะใช้แปรงปัดแบบลูกกลิ้ง (Rolling Brush) หมุนปัดทำความสะอาดบนผิวหน้ากระจกแผงโซล่าเซลล์ร่วมกับการฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดให้ดียิ่งขึ้น หน้ากว้างของแปรงขัด 0.9 เมตร หมุน 400 รอบต่อนาที ใช้กำลังไฟในการทำงาน 252 วัตต์