ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Smartphone

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพิน วรรณรส-
2นาย บุญเนือง แก้วมณีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาทิตย์ กลิ่นแก้วปวส.
2นาย โภไค สุขสำราญปวส.
3นาย อรรฆพร อินดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจััยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งาน ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Smartphone เพื่อประเมินผลที่ได้มาพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง แนวคิดของการศึกษาครั้งนี้มาจากปัญหาที่พบเมื่อต้องทำการเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยุ่ห่างจากตัวผู้ใช้ภายในที่พักอาศัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยที่จากเดิมต้องไปเปิดปิดที่ตัวอุปกรณ์เท่านั้น
2.ทำให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมีความปลอดภัยจากการใช้งาน
1.ผู้พัฒนานวัตกรรมทั้งนักศึกษาและครูที่ปรึกษามีทักษะแนวความคิดและปฎิบัติการพัฒนา ชุดคำสั่งในการเขียนโค๊ดควบคุม Arduino
2.สามารถนำนวัตกรรมเผยแพร่เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Arduino
3.สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดชิ้นงานได้