เครื่องดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ ศรีทองอุตสาหกรรม
2นาย ประภาส กำมหาวงษ์-
3นาย นรงค์เวช ปะสีระเตนังอุตสาหกรรม
4นาย นฤมิตร ตรีเดชอุตสาหกรรม
5นางสาว ปาริฉัตร เจริญอาจสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพงษ์ สาลีกุลปวส.
2นาย ธีระพงษ์ ทองภูธรณ์ปวส.
3นาย ธีรวัฒน์ ปฎิสัตย์ปวส.
4นาย จรัญ เหล่าโพนชายปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องดำนาได้คิดออกแบบสร้างเครื่องดำนาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำนา ที่มีปัญหาในหลายด้านในการปักดำต้นกล้า การวิจัยเครื่องดำนาคนลากเครื่องดำนา เพื่อให้ระบบปักต้นกล้าปักต้นกล้าให้ได้ระยะห่างของแถวตามที่ต้องการ และระยะห่างของต้นกล้าให้ห่างกันประมาณ 25 เซนติเมตร ใช้คนควบคุมเครื่องดำนา 1 พื้นที่ที่ใช้ทดลองกับสภาพของพื้นที่ดินเหนียว โดยเกษตรกรผู้ทำนาชาวนาในเขตบ้านท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ในการทดลองใช้เครื่องดำนาที่ประดิษฐ์ขึ้นการปลูกข้าวที่นาจำนวน 1 ไร่ ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดำนา เพื่อใช้แทนแรงงานทำนาโดยใช้เครื่องดำนากับคนดำนา 1 คนดำนาในพื้นที่ 1 ไร่ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง วิธีการใช้งานได้ของเครื่องดำนา คือใช้คนลากเครื่องดำนา โดยนำต้นกล้าที่เพราะปลูกเตรียมไว้ไปวางลงในถาก และลากเพื่อให้ระบบปักต้นกล้าให้ได้ระยะห่างของแถว โดยกำหนดระยะห่างของต้นกล้าให้ห่างกัน 25 เซนติเมตร ปักต้นกล้าได้ครั้งละ 4 แถว
เพื่อการพัฒนานำเครื่องมือผ่อนแรงมาใช้ในการปักดำข้าว ที่ขาดแรงงานในการดำนา และลดต้นทุนในการจ้างแรงงานดำนาที่มีค่าแรงสูง เป็นการแนวทางตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0