เครื่องดำนาแบบนั่งขับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ ศรีทองอุตสาหกรรม
2นาย ประภาส กำมหาวงษ์อุตสาหกรรม
3นาย อิทธิกร โอปากอุตสาหกรรม
4นาย นฤมิตร ตรีเดช-
5นางสาว ปาริฉัตร เจริญอาจ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรเมศฐ์ คำดีปวส.
2นาย กิตติภูมิ ดงคำศรีปวส.
3นาย มนตรี พุดมีปวส.
4นาย ไวท์ธญา จันภักดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องดำนาแบบนั่งขับได้คิดออกแบบสร้างเครื่องดำนาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำนา ที่มีปัญหาในหลายด้านในการปักดำต้นกล้า การคิดสร้างเครื่องจักรกลดำนา เพื่อให้ระบบปักต้นกล้าปักต้นกล้าให้ได้ระยะห่างของแถวตามที่ต้องการ และระยะห่างของต้นกล้าให้ห่างกันประมาณ 25 เซนติเมตร ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนชุดดำนา พื้นที่ใช้ทดลองกับสภาพของพื้นที่ดินเหนียว โดยเกษตรกรผู้ทำนาชาวนาในเขตบ้านท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ในการทดลองใช้เครื่องดำนาที่ประดิษฐ์ขึ้นการปลูกข้าวที่นาจำนวน 1 ไร่ ใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดำนา เพื่อใช้แทนแรงงานทำนาโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังในการลากชุดอุปกรณ์ดำนากับคนดำนา 1 คนดำนาในพื้นที่ 1 ไร่ใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง วิธีการใช้งาน ด้วยการนำต้นกล้าที่เตรียมไว้มาเรียงไว้ที่ถาดต้นกล้า แล้วสตารต์เครื่องดำนาเดินหน้า และลากเพื่อให้ระบบปักต้นกล้าให้ได้ระยะห่างของแถว โดยกำหนดระยะห่างของต้นกล้าให้ห่างกัน 25 เซนติเมตร ปักต้นกล้าได้ครั้งละ 4 แถว
เพื่อการพัฒนานำเครื่องจักรกลมาใช้ในการปักดำข้าว ที่ขาดแรงงานในการดำนา และลดต้นทุนในการจ้างแรงงานดำนาที่มีค่าแรงสูง เป็นการแนวทางตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0