อุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ พรหมศรียาอุตสาหกรรม
2นาย เชษฐา ทองพรหมอุตสาหกรรม
3นาย ศักดิ์ชาย ไพโรจน์อุตสาหกรรม
4นางสาว ฉัตรสุดา พรหมเพชรอุตสาหกรรม
5นาย กัมปนาท นาก้อนทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฉัตรชัย ช่วยทองปวช.
2นาย วรวุธ ทองใสปวช.
3นาย ศิริศักดิ์ บุญชัยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อสร้างอุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาเวลาไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำรอง เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหลักเกิดขัดข้องขึ้น หรือที่เรียกกันว่า เป็นระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อหาประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่สร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ อุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลในการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจากผลการทดลองแต่ละครั้ง และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าดำเนินการทดลองโดยผู้วิจัยทดลองใช้พร้อมเก็บข้อมูล และให้กลุ่มตัวอย่างทำการทดลองใช้ แล้วจึงให้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากทดลองใช้งานเสร็จสิ้น แล้วจึงนำผลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาเวลาไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำรอง เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหลักเกิดขัดข้องขึ้น หรือที่เรียกกันว่า เป็นระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อหาประสิทธิภาพ
เพื่อแก้ไขปัญหาเวลาไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำรอง