อุปกรณ์ดำนา

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประดิษฐ์ อุปกรณ์ดำนา (equipment booties) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ดำนา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์ดำนา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ดำนา ซึ่งผลการวิจัย พบว่า อุปกรณ์ดำนา ความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักไม่มากเกินไป เหมาะกับการใช้งาน การทำงานของอุปกรณ์ดำนา ใช้งานได้ดี และนอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ดำนา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ดำนา โดยกระบวนการปักดำต้นกล้า ที่สามารถปักดำได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการพลังงานเชื้อเพลิงแต่ใช้พลังกลจากการลากของคน เพื่อเป็นต้นกำลังในการควบคุมการปักดำต้นข้าว สามารถที่จะนำมาผลิตเพื่อจำหน่ายหรือบริการรับจ้างปักดำพันธุ์ข้าวได้ อัตราการทำงานสามารถทำงานได้เฉลี่ย 6ไร่ / คน / วัน
1. อุปกรณ์ดำนา(equipment booties) มีคุณภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดำนาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. อุปกรณ์ดำนา (equipment booties) ช่วยลดระยะเวลาในการดำนา
3. อุปกรณ์ดำนา (equipment booties) ช่วยประหยัดแรงงานคนในการดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ โยทุมอุตสาหกรรม
2นาย ขุนพลต์ บุตรธนูอุตสาหกรรม
3นาย สมโชค เพชรประสิทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย สิงห์ชัย มะราชอุตสาหกรรม
5นาย สุรศักดิ์ เขตสถานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุกฤษ เนธิบุตรปวส.
2นาย พิฆเนศ วังคีรีปวส.
3นาย ทัศนัย ศรีบุรินทร์ปวส.
4นาย ธีระวัฒน์ แถวอุทุมปวส.
5นาย ไชยา วังคีรีปวส.
6นาย ณัธนันท์ เนตรแสงสีปวส.
7นาย พิชัย ผุกแสนปวส.
8นาย อนันต์ เงางามปวส.