แกนสับปะรดอบแห้งเคลือบฟิล์มเมล็ดขนุน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัญชา พทธวาศรีสามัญ
2นาง ณัฐนันทน์ ชุมแก้วสามัญ
3นางสาว ขันสวาท หินเธาว์สามัญ
4นางสาว ภาสินี พรหมสังคะหะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ฐิติมา ชัยพรมเขียวสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บงกช ประสิทธิ์ศรีวงศ์ปวช.
2นางสาว กรกนก ใบพัดแก้วปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ แสงจันทร์ปวช.
4นางสาว สุภาวดี จำปาสีปวช.
5นางสาว ชุติมน มาเอียดปวช.
6นาย ศรัณญู ทองผ่องปวช.
7นาย นันทวัฒน์ เชียคงปวช.
8นางสาว แพรวรุ่ง ฉิมอินทร์ปวช.
9นางสาว ภัทรวดี รามสูตรปวช.
10นางสาว มัสญนิต้า ยีหลีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกนสับปะรดปรุงรสลาบ ต้มยำ และชีส-ต้มยำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของแกนสับปะรดที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับ แกนสับปะรดที่แช่กรดร่วมกับเกลือ ได้ลำดับความชอบลำดับที่ 1 2. ศึกษาปริมาณผงปรุงรสในการพัฒนาแกนสับปะรดอบแห้งที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับ การเติมปรุงรสที่เหมาะสมผู้ทดสอบให้การยอมรับเท่ากันทั้ง 3 รสชาติ คือร้อยละ 4 และ 3. ศึกษาจำนวนครั้งการเคลือบฟิล์มจากเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์แกนสับปะรดปรุงรสอบแห้ง 3. การจุ่มเคลือบ 2 ครั้ง และ 1 ครั้ง ไม่แตกต่างจากสูตร control (ไม่เคลือบ) แต่การเคลือบ 3 ครั้งและผู้ทดสอบให้คะแนนทางประสาทสัมผัสลดลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลิตภัณฑ์แกนสับปะรดปรุงรสอบแห้งเคลือบฟิล์มเมล็ดขนุน มีคุณภาพด้วยการปรับสภาพและปรุงรสด้วยผงปรุงรส ลาบ ต้มยำ และ ชีส ที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับ
2. ผลิตภัณฑ์แกนสับปะรดปรุงรสอบแห้งเคลือบด้วยฟิล์มเมล็ดขนุน สามารถรักษาผงปรุงรสไม่ให้หลุดร่วงสูญเสียได้
1 แป้งพรีเจลาทิไนซ์จากเมล็ดขนุนมีคุณภาพสามารถใช้เป็นฟิล์มเคลือบเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้
2 ใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
3 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นในเชิงพาณิชย์