เครื่องถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปณิตพล พัชโรรสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิรวิชญ์ วงศ์ทองปวส.
2นาย ศราวุธ มั่งมีดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การทำงานหรือการใช้งานจำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาตามระยะทางที่กำหนด ซึ่งระบบต่างๆที่จะต้องตรวจเช็คประกอบไปด้วยระบบ เบรค ระบบบังคับเลี้ยว ระบบไฟ ระบบส่งกำลัง และเครื่องยนต์ ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 5,000-10,000 กม. ในการบริการเปลื่อนถ่ายน้ำมันเครื่องนั้น รถยนต์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการ มีความร้อนที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทำให้ช่างผู้ปฏิบัติงานมีความร้อนจากการถูกน้ำมันเครื่องลวกมือ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์เครื่องถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อให้ช่างผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากความร้อนของน้ำมันเครื่อง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดบล็อคถอดน็อตน้ำมันเครื่องมีจุดมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยนำชุดด้ามต่อสั้นมาแปลงเข้ากับแกนล้อรถจักรยานยนต์และใช้ชุดเฟืองดอกจอกขบเพื่อให้สลับทิศทางการหมุนและสามารถใส่ลูกบล็อกได้หลายขนาด
จากการทดลองใช้งานจริง พบว่า ชุดบล็อคถอดน็อตน้ำมันเครื่อง สามารถถอดน็อตน้ำมันเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากการสัมผัสโดนน้ำมันเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาแล้วได้
จากการประเมินผลโครงการด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทดลองใช้จริง จำนวน 20 คน ปรากฏว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้านชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ย ¯x = 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก
1. เพื่อป้องกันน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วโดนผิวหนังของช่างผู้ทำงาน
2. เพื่อลดความเสี่ยงในการโดนน้ำมันเครื่องที่ร้อนลวกมือ