อุปกรณ์ส่องเชื้อโรคเพื่อวินิจฉัยโรค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษฎา ภุมรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ธนานุ จิตรสิงห์อุตสาหกรรม
3นาย มณเฑียร รอดเสนอุตสาหกรรม
4นาย ธีรภัทร์ ทองกวาอุตสาหกรรม
5นาย ธรรมรัตน์ ไชยวิจิตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิธิ ทองรอดปวช.
2นาย คณิณ แนวโอโลปวช.
3นาย ธนกฤต เซ่งย่องปวช.
4นาย ปยุต นวนอึ่งปวช.
5นาย สุพจน์ สุดเดชปวช.
6นาย สิทธิโชค เจริญหัตถกิจปวส.
7นาย อภิสิทธิ์ คำรณปวส.
8นาย กิตติพงษ์ นุ่นชูผลปวส.
9นาย ภูวนัย ปากบาราปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โดยทั่วไปผู้ที่เข้ารับการรักษาโรคผิวหนังนั้น ทุกครั้งต้องมีการตรวจหาเชื้อโรคว่าเป็นเชื้อโรคประเภทไหน ซึ่งต้องได้ผลการตรวจโรคที่แน่ชัด ศูนย์วิจัยโรงผิวหนังจึงมีแนวคิดร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพตรังในการจัดสร้างอุปกรณ์ส่องเชื้อโรคเพื่อวินิจฉัยโรคที่สามารถถ่ายภาพได้และจำลองการส่องการตรวจเชื้อโรค โดยมีราคาต้นทุนต่ำกว่าเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 ได้อุปกรณ์ส่องเชื้อโรคเพื่อวินิจฉัยโรคและได้รับองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์ส่องเชื้อโรคเพื่อวินิจฉัยโรค
1.2 ทราบถึงประสิทธิภาพและพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ส่องเชื้อโรคเพื่อวินิจฉัยโรคที่สร้างขึ้น
1.3 สามารถนำนวัตกรรมอุปกรณ์ส่องเชื้อโรคเพื่อวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกไปใช้งาน
คุณสมบัติ
1.1 หลอดแบล็คไลท์สามารถส่องเชื้อราได้และหลอดยูวีซี (UVC) สามารถส่องเชื้อแบคทีเรียและฆ่าเชื้อโรคผิวหนังได้
1.2 การส่องเชื้อโรคสามารถถ่ายภาพนิ่งและจำลองการส่องเชื้อโรคได้ (บันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ)