Emergency Food

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิต EMERGENCY FOOD 2) ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้ได้นำสูตรพื้นฐานของหมี่กรอบ มาศึกษาชนิดของข้าวมาแทนเส้นหมี่ พบว่าสามารถใช้ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเม่า ได้ร้อยละ 100 ผลการทดสอบทางประสามสัมผัส ด้วยวิธีให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมในเกณฑ์ชอบมาก สูตรที่เหมาะสมของ EMERGENCY FOOD ประกอบด้วย ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเม่า หมูหยอง กุ้งแห้ง มะละกอ คะน้า และแครอท จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมเกณฑ์ชอบมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. Emergency Food เป็นอาหารหลัก 5 หมู่ฉุกเฉินประกอบด้วยสารอาหารทั้ง 6 ชนิด ประกอบจากอาหารหลัก 5 หมู่ ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเม่า หมูหยอง กุ้งแก้ง คะน้า แครอท มะละกอ ให้พลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่และเกลือแร่สูง
2. ให้ใยอาหาร วิตามินเอ บี ซีและแคลเซียมสูง
3. ไม่ต้องมีการเตรียมการ ฉีกซองหรือเปิดกล่อง รับประทานได้ทันที
4. ปราศจากยากันบูด ผ่านการตรวจวิเคาระห์โดยหน่วยรัฐ
ได้ Emergency Food ที่มีอาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหารครบใน 1 คำ
เป็นทางเลือกให้กับผู้ประสบภาวะฉุกเฉินจากการเดินทาง
ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนในภาวะวิกฤตเช่น หลงป่า การติดเกาะ ผู้ประสบอุทกภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทิพย์รัตน์ ไกยะสวนคหกรรม
2นางสาว คุณะจรรย์ สุขณิพัทธ์คหกรรม
3นาย ปริยนนท์ ประทุมตรีศิลปกรรม
4นางสาว วัลภา กุญชะโมรินทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณษา นิตยาชิตปวช.
2นางสาว กรกนก หามนตรีปวช.
3นางสาว ศิริพร สว่างขจรปวช.
4นางสาว วิภาพร ขุ่มด้วงปวช.