แครกเกอร์ข้าวเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัญชา พทธวาศรีสามัญ
2นาง ณัฐนันท์ ชุมแก้วสามัญ
3นาง สรัญญา สิทธิโชติพงศ์สามัญ
4นาง กฤษณา คุณเอนกคหกรรม
5นางสาว ชลิดา เส้งวุ่นคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรกนก ใบพัดแก้วปวช.
2นางสาว บงกช ประสิทธิ์ศรีวงศ์ปวช.
3นางสาว ช่อผกา ล้ำเลิศปวช.
4นางสาว ภัทราวดี รามสูตรปวช.
5นาย ณัฐวุฒิ แสงจันทร์ปวช.
6นางสาว สุภาวดี จำปาสีปวช.
7นางสาว ชุติมน มาเอียดปวช.
8นาย นันทวัฒน์ เชียะคงปวช.
9นาย ศรัณญู ทองผ่องปวช.
10นางสาว มัสญนิต้า ยีหลีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การทดลองที่ 1 สูตรแครกเกอร์ที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวพองไร้น้ำมัน ที่ทดแทนเนยด้วยชอตเท็นนิ่งน้ำมันรำข้าวร้อยละ 60 ของน้ำหนักข้าวพอง และ ไข่ขาว น้ำตาล เกลือ ผงฟู ปริมาณ 40 20 3 และ 2 กรัม ตามลำดับ การทดลองที่ 2 อัตราส่วนของปริมาณไฮโดรคอลลอยด์เมล็ดแฟลกซ์และไข่ขาว ในการพัฒนาสูตรแครกเกอร์ ผู้ทดสอบให้การยอมรับอัตราส่วน 1:1 และทำการเติมในสูตรแครกเกอร์ข้าวในปริมาณ 40 กรัม คิดเป็นร้อยละ 30 ของส่วนผสมทั้งหมด การทดลองที่ 3 การยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้สูงอายุ แครกเกอร์ข้าวจาก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิมะลิ ข้าวหอมกล้อง ข้าวหอมนิล และข้าวไรซ์เบอรี่ ได้รับการยอมรับทั้ง ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย ได้คะแนนความชอบ 7.83-7.92 (ชอบในระดับมาก)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พัฒนาให้ปราศจากข้าวสาลี (gluten free) มีไขมันต่ำและปราศจากไขมันทรานส์ (Trans fat)
ใช้ข้าวพองไร้น้ำมันจากข้าวกล้องเพาะงอก (Oil free puffed rice) อุดมด้วยใยอาหารจากเมล็ดแฟลกซ์ (Flack seed) โปรตีนคุณภาพดีจากไข่ขาว ( Albumin) เสริมรสชาติด้วยคุณค่าจากผลผลิตในท้องถิ่น เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product)
แครกเกอร์ข้าว ได้ประโยชน์จากข้าวพอง ไร้น้ำมัน คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ ข้าวกล้องเพาะงอก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมกล้อง ข้าวหอมนิล ข้าวหอมแดง และข้าวไรซ์เบอรี่ กรอบ อร่อย และดีต่อสุขภาพ พัฒนาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ ให้ปราศจากข้าวสาลี (gluten free)