กระเป๋าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บัณฑิต โตสำริตปวส.
2นาย เอกชัย สระทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้ผู้ประดิษฐ์มีแนวคิดที่จะสร้าง กระเป๋าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบพกพา เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับให้แสงสว่าง มีแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของเกษตรกร จากการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้งานพบว่ากระเป๋าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบพกพา สามารถใช้เป็น โคมไฟได้เป็นเวลา 24 ชม., โคมไฟกับพัดลมเป็นเวลา 7 ชม. 10 นาที, โคมไฟ พัดลม และเครื่องดักยุงเป็นเวลา 4 ชม. 15 นาที, โคมไฟ พัดลม เครื่องดักยุง และชาร์ตโทรศัพท์เป็นเวลา 3 ชม. 55 นาที,การรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้กระเป๋าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบพกพา พบว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การสร้างกระเป๋าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบพกพาแผงโซล่าเซลล์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้งาน โดยมีอุปกรณ์รับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากโซล่าเซลที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อสะสมพลังงานไว้แล้วผ่านวงจรแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงให้มาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
สามารถผลิดพลังงานกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลย์