ไม้Selfie ช่วยดำนา

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่ใช้วิธีปลูกข้าวโดยการหว่านและมีปัญหาข้าวไม่เสมอ ไม่เต็มแปลงนา เป็นอกลุ่มบ้างไม่มีบ้างบ้าง ซึ่งทำให้ชาวนาต้องซ่อมข้าวโดยการถอนต้นข้าว ที่หนาไปปลูกในส่วนที่ไม่มีข้าว หรือในส่วนที่ข้าวบาง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ชาวนาปวดหลังและเดินเหยียต้นข้าวที่ยังไม่ได้ซ่อม ผลการทดสอบใช้ต้นกล้าอายุ 45 วัน สูงประมาณ 10 เซนติเมตร มีพื้นที่ในการปลูก 1 ตารางเมตร มีต้นกล้าประมาณ 30 ต้น ทำการใช้ไม้ Selfie ช่วยดำนาเทียบกับการดำนาโดยทั่วไป ผลทดสอบ การดำนาโดยนำแปลงที่เพราะต้นกล้าข้าวไปดำนาที่แปลงปลูกใช้เวลาในความเร็ว กว่า 2 เท่านเมื่อเทียบกับการดำนาแบบเดิม และต้นกล้าเสียหายน้อยกว่ารวมทั้งรดการการเมื่อยล้า ปวดหลังอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ช่วยดำนาในระยะที่ไกล โดยไม่ต้องเดินไปเหยียบต้นกล้า
ช่วยดำนา ลดความเสียหายจากการเหยียบต้นกล้า ความเร็วมากกว่าเดิม ถึง 2 เท่า ลดการปวดเมื่อยจากการก้มลงปลูกกล้าแบบเดิม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิศักดิ์ ภู่ระย้าอุตสาหกรรม
2นาย ประวิทย์ ท้าวมั่นอุตสาหกรรม
3นางสาว ขวัญจิรา สดใสอุตสาหกรรม
4นาย ไพบูลย์ รอดทิมอุตสาหกรรม
5นาย ดุสิต พงศ์ประยูรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณรงค์ชัย วรรณประพันธ์ปวส.
2นาย วุฒิพงค์ เจริญจิตต์ปวส.