ส้อมดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประนอมศักดิ์ ศิริพัฒน์อุตสาหกรรม
2นาง จารุณี แก้วหาดีอุตสาหกรรม
3นาย ธรณิศ กรมน้อยอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. หญิง นันทนา สายหยุดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพันธ์ มิ่งมิตรมีปวช.
2นาย พีระพล ปักการังปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการขาดแรงงานทำให้ค่าแรงสูงขึ้น เกษตรกรที่ทำแปลงนาข้าวให้ความสนใจกับการทำนาด้วยวิธีหว่านเมล็ดข้าวในนาตมแทนการปักดำ แต่ผลที่ตามมาจะเจอกับปัญหาวัชพืชขึ้นตามต้นข้าวเยอะและเสี่ยงต่อการปะปนของข้าวพันธุ์อื่นที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นตามนาข้าวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพ และต้องรับสารพิษที่ชาวนาฉีดยาฆ่าวัชพืชในทุ่งนาเพื่อที่จะกำจัดวัชพืช ดังนั้นผู้คิดค้นทำสิ่งประดิษฐ์จึงหาวิธีแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นด้วยวิธีทำซ่อมดำนา และยังลดค่าใช้จ่ายในการปักดำนาข้าวจากที่ต้องใช้แรงงานคนในการปักดำนาข้าวในจำนวนมากๆ พร้อมทั้งชาวนาไม่ได้รับสารพิษเนื่องจากนาดำจะไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้น และชาวนายังสามารถใช้ซ่อมดำนาด้วนตนเองได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ส้อมดำนาเป็นเครื่องมือสำหรับเกษตรกรที่ใช้ปลูกต้นกล้าในนาข้าว ส่วนประกอบส้อมดำนาก็จะมีด้ามยาว 1 เมตร ส่วนที่เป็นส้อมมีลักษณะเป็นฟัน 3 ฟัน คล้ายใบเลื่อยแต่แต่องศาของซ้อมดำนาจะมีองศามากกว่าองศาฟัยใบเลือย โดยส้อมดำนามีคุณสมบัติทนตอแรงกระทำที่จะปักตนกล้าลงบนที่นาที่ถูกเตรียมใหว้เพื่อปักต้นกล้า
ส้อมดำนาช่วยให้เกษตรกรที่มีที่นาน้อย ๆ สามารถปลูกข้าวได้รวจเร็วและไม่ปวดหลังเหมือนกับวิธีเดิมที่เคยใช้มาคือ ก้มปักดำต้นกล้า