รถเกี่ยวข้าวตั้งวางลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จีระ อ่วมแจ้งอุตสาหกรรม
2นาย สรวิศ โชติรักษาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กีรติ ทองอยู่สุขปวส.
2นาย พลรัตน์ สิงห์กวางปวส.
3นาย นพดล สุขเมืองปวส.
4นาย กรธณัฎฐ์ ชมภู่ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์ผลงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถเกี่ยวข้าวตั้งวางลาย โดยสามารถเกี่ยวข้าวได้ทุกสภาพพื้นผิวและในพื้นที่ที่รถเกี่ยวข้าวเข้าไม่ถึง การหาประสิทธิภาพของรถเกี่ยวตั้งวางลาย เกี่ยวข้าวได้เร็วกว่าใช้เคียวเกี่ยวข้าว โดยการใช้รถเกี่ยวข้าวตั้งวางลายด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานและการออกแบบรถเกี่ยวข้าวตั้งวางลายในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การหาประสิทธิภาพของรถเกี่ยวตั้งวางลาย เกี่ยวข้าวได้เร็วกว่าใช้เคียวเกี่ยวข้าว
เป็นรถเกี่ยวข้าวที่ยืนต้นอยู่ และมีเหล็กเกี่ยวข้าวที่ตัดมาแล้วกองไว้ด้านข้าง สามารถเกี่ยวข้าวได้ทุกสภาพพิ้นผิวและเกี่ยวข้าวในพื้นที่จำกัดที่รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่เข้าไม่ถึง