อุปกรณ์จับยึดช่วยติดตั้งบานประตูหน้าต่าง

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจับยึดการติดตั้งบานประตูหน้าต่าง 2) เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยจับยึดติดตั้งบานประตูหน้าต่าง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึดการติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ครูผู้สอนวิชางานไม้ งานก่อสร้างโยธา นักศึกษาช่างก่อสร้างโยธา ช่างติดตั้งบานประตูหน้าต่างและบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์จับยึดช่วยติดตั้งบานประตูหน้าต่าง 2) แบบประเมินหาประสิทธิภาพอุปกรณ์จับยึดช่วยติดตั้งบานประตูหน้าต่าง 3) แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานอุปกรณ์จับยึดช่วยติดตั้งบานประตูหน้าต่าง สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าในการติดตั้งบานประตูหน้าต่างที่ต้องใช้คนติดตั้งอย่างน้อย 2 คน อุปกรณ์จับยึดที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถช่วยติดตั้งบานประตูหน้าต่างด้วยตัวคนเดียวได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แข็งแรงมีน้ำหนักเบา สะดวก กะทัดรัด ต่อการใช้งาน ช่างสามารถติดตั้งบานประตูหน้าต่างคนเดียวได้
อุปกรณ์ช่วยจับยึดการติดตั้งบานประตูหน้าต่าง สามารถช่วยให้ช่างติดตั้งบานประตูหน้าต่างได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิราภรณ์ นุชงิ้วงามอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ สุวรรณเทพอุตสาหกรรม
3นาย พนมกร รอดแป้นอุตสาหกรรม
4นาย อุทัย ดีชูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุธิเบศร์ อ่ำทุ่งปวส.
2นาย ศุภกฤต โม้อ้วนปวส.
3นาย สิทธิศักดิ์ ปานสมบูรณ์ปวส.
4นาย จักรกฤษณ์ สีดามาปวส.
5นาย วิทวัส แสงจันทร์ปวส.