อุปกรณ์จับยึดช่วยติดตั้งบานประตูหน้าต่าง

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจับยึดการติดตั้งบานประตูหน้าต่าง 2) เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยจับยึดติดตั้งบานประตูหน้าต่าง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึดการติดตั้งบานประตูหน้าต่าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แข็งแรงมีน้ำหนักเบา สะดวก กะทัดรัด ต่อการใช้งาน ช่างสามารถติดตั้งบานประตูหน้าต่างคนเดียวได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิราภรณ์ นุชงิ้วงามอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ สุวรรณเทพอุตสาหกรรม
3นาย พนมกร รอดแป้นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุธิเบศร์ อ่ำทุ่งปวส.
2นาย ศุภกฤต โม้อ้วนปวส.
3นาย สิทธิศักดิ์ ปานสมบูรณ์ปวส.
4นาย จักรกฤษณ์ สีดามาปวส.